Javni poziv za upis djece u program predškole

DJEČJI VRTIĆ « SRETNO DIJETE « 

HRVACE 309 A

21233 HRVACE

Klasa: 601-09/23-01/02

Ur.broj: 2175-3-01-23-1

Hrvace, 31.01.2023.g.

Na temelju odluke Upravnog vijeća donesene na 10. sjednici 31.siječnja 2022.g., Dječji vrtić Sretno dijete, Hrvace 309 A, 21233 Hrvace objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ( MALA ŠKOLA )

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 Pozivaju se roditelji djece u godini prije polaska u školu , koja će do 31. ožujka 2023.g. navršiti šest (6) godina, a nisu uključeni u redovite programe predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole ( tzv.mala škola).

Zahtjevi za upis sa priloženom dokumentacijom zaprimat će se od 20.veljače  do 27. veljače 2023.g. ,svakim radnim danom u vremenu od 08.00h – 14.00h  u prostorijama Dječjeg vrtića Sretno dijete, na adresi Hrvace 309 A.

Pri upisu je potrebno priložiti:

Program predškole bit će organiziran u Vrtiću od 01. ožujka do početka lipnja 2023.g. Prije početka programa roditelji će dobiti detaljne upute o organizaciji, ovisno o broju prijavljene djece.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Ante Doljanin