Raspisan natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:
– koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika
– koja ima najmanje 5 godina radnog staža djelatnosti predškolskog odgoja

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:
– Životopis s opisom dosadašnjeg rada
– domovnicu
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću
– dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMa-a
– dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.)
b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl.25.)
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Detalje natječaja pročitajte ovdje.