Raspisan natječaj za radno mjesto spremač/ica – servir/ka

Natječaj za radno mjesto spremač/ica – servir/ka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – do 31.08.2022.g.

UVJETI:
1. SSS – srednja stručna sprema;
2. zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova;
3. da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Na natječaj kandidati trebaju priložiti (izvornik ili presliku koja ne treba biti ovjerena, a prije
izbora kandidat će predočiti izvornik):
– zamolbu ovjerenu vlastoručnim potpisom
– životopis
– domovnicu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak,ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja,
– vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji će se u zamolbi pozvati na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u zamolbi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.